Algemene voorwaarden Partners Keepondreaming

Toelichting:
Deze voorwaarden dienen er uitsluitend toe om te waarborgen, dat geen misbruik gemaakt wordt van de (voor)rechten, die Partners van Keepondreaming hebben om content op de website van Keepondreaming te publiceren. Deze voorwaarden leggen geen financiële of andere verplichtingen op aan Partners van Keepondreaming, tenzij (1) de Partner daar expliciet voor heeft gekozen door een verzoek tot het plaatsen van betaalde content of (2) de Partner voor Keepondreaming op enigerlei wijze schade veroorzaakt.

LET OP: lees vooral artikel 5 goed over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal! Wees ook voorzichtig met gezondheidsclaims, de VWA legt forse boetes op.

Aanmelding en toelating als Partner

Artikel 1
Uitsluitend natuurlijke of rechtspersonen die als zelfstandige een bedrijf of beroep uitoefenen, passend binnen de aandachtsgebieden van Keepondreaming, kunnen Partner worden van Keepondreaming. Indien de kandidaat Partner is ingeschreven in het handelsregister, dient het KvK nummer bij de inschrijving te worden opgegeven.

Artikel 2:
Keepondreaming beslist over de toelating als Partner. De beoordeling, of de bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten van de kandidaat Partner passen binnen de aandachtsgebieden van Keepon­dreaming, is voorbehouden aan Keepondreaming. Het Partnerschap van Keepondreaming is gratis.

Bevoegdheden van Partner

Artikel 3:
Degene die wordt toegelaten als Partner, verkrijgt een (gratis) membership met inlogmogelijkheid op de website van Keepondreaming. Daarnaast krijgt de Partner de volgende (gratis) faciliteiten:

 • Er wordt een profiel van de Partner op de website geplaatst, met een link naar de website van de Partner; de tekst voor het profiel dient te worden aangeleverd door de Partner;
 • De Partner kan op de website Events aanmaken (zoals workshops, lezingen, seminars, open dag enz.) die de Partner onder de aandacht wil brengen; de redactie van Keepondreaming beslist over de goedkeuring van de plaatsing aan de hand van fair use;
 • De Partner kan op de website blogs aanmaken; de redactie beslist over de publicatie van het blog, en kan daaraan voorwaarden stellen (zoals inkorten, aanpassen of herschrijven). Elk blog dient te zijn voorzien van een passende afbeelding;
 • De Partner kan video’s plaatsen;
 • Partners onthouden zich van het kopiëren en/of publiceren van afbeeldingen, video’s of andere content van de website van Keepondreaming, ongeacht of de rechten daarop berusten bij Keepondreaming dan wel een van haar Partners, adverteerders of redacteuren;
 • het plaatsen van links of het via Twitter of andere media verwijzen naar de website van Keepondreaming is wel toegestaan, het overnemen van content van de website van Keepondreaming en/of deze publiceren als eigen content is echter verboden;
 • Keepondreaming kan niet aansprakelijk worden houden door de Partner of derden, aan wie de rechten waarop inbreuk gemaakt wordt zijn ontleend, voor het door derden ongeoorloofd kopiëren en/of publiceren van de op de website van Keepondreaming gepubliceerde afbeeldingen, video’s, blogs of andere content.

Artikel 4:
Naast de gratis faciliteiten kan de Partner de volgende betaalde diensten aanvragen:

 • Het plaatsen van een advertentie conform de tarieftabel van de website met de daarbij behorende plaatsingsduur;
 • Het plaatsen van een advertorial, featured post of andere sponsored content, ter beoordeling van de redactie van Keepondreaming;
 • Het in overleg met Keepondreaming aanbieden van betaalde tutorials, webinars, e-learning tools of andere coaching of educatieve diensten, op het platform van Keepondreaming;
 • Het aanbieden van producten via de webshop van Keepondreaming;
 • Over het aanbieden van betaalde diensten via de website van Keepondreaming dienen vooraf afspraken te worden gemaakt.

Aansprakelijkheid voor publicatie van content; gebruiksrechten en aansprakelijkheid

Artikel 5:
Geplaatste afbeeldingen, video’s of andere auteursrechtelijk beschermde content dient rechtenvrij te zijn, tenzij de Partner zelf de auteurs- en publicatierechten bezit. In het laatste geval verleent de Partner Keepondreaming het recht tot publicatie van de afbeeldingen, video’s enz. op haar website. De Partner blijft verantwoordelijk voor de door de Partner geplaatste content in Events, (hyper)­links, blogs, beeldmateriaal zoals foto’s en video’s en andere content. Indien door de Partner geplaatste content inbreuk maakt op auteursrechten dan wel publicatierechten van derden, dan wel aanleiding geeft tot het opleggen van een administratieve of enigerlei andere boete aan Keepondreaming, vrijwaart de Partner Keepondreaming volledig voor de gemaakte inbreuk en de daaruit mogelijk voortvloeiende aansprakelijk­heid en schade, inclusief de kosten van juridische bijstand en proceskosten.

Opzegging door Partner en beëindiging door Keepondreaming

Artikel 6:
De Partner verplicht zich om geen kwetsende, beledigende, politieke, seksueel getinte, obscene of anderszins door Keepondreaming niet wenselijk te achten content op de website plaatsen, in welke vorm dan ook. Indien de Partner deze verplichting schendt, dan is Keepondreaming gerechtigd de inbreukmakende content te verwijderen. Bij ernstige schendingen of bij herhaling is Keepondreaming gerechtigd het Partnerschap zonder waarschuwing vooraf eenzijdig en per direct te beëindigen, onverminderd de aanspraken van Keepondreaming tot vergoeding van eventuele schade die als gevolg van de inbreuk is ontstaan voor Keepondreaming of derden, die Keepondreaming aansprakelijk (kunnen) houden.

Artikel 7:
Keepondreaming kan het Partnerschap met inachtneming van een termijn van een maand beëindigen, indien de door de Partner geplaatste uitingen naar het oordeel van Keepondreaming niet (langer) passen binnen de missie en doelstellingen van Keepondreaming, of wanneer de Partner strijdig met de regels van fair use gebruik maakt van de bevoegdheden die de Partner ontleent aan het Partnerschap, bij voorbeeld (maar niet uitsluitend) door het bovenmatig vaak of veel plaatsen van content, waardoor de site gedomineerd wordt door één Partner, of door eigen commerciële uitingen zonder overleg met en toestemming van Keepondreaming op de website te plaatsen. Daaronder niet te begrijpen het met enige regelmaat plaatsen van Events of workshops ten behoeve van de eigen bedrijvigheid van de Partner.

Artikel 8:
Het is voor de Partner verboden de rechten, die de Partner ontleent aan het Partnerschap ten behoeve van derden te gebruiken en/of content ten behoeve van anderen dan de Partner zelf te plaatsen. Misbruik leidt tot directe beëindiging van het Partnerschap.

Artikel 9:
Het staat de Partner te allen tijde vrij om het Partnerschap te beëindigen. Keepondreaming zal in dat geval na mededeling van de beëindiging het Partnerprofiel binnen redelijke termijn (uiterlijk binnen een maand) van de website verwijderen. Keepondreaming is niet verplicht, maar wel bevoegd om reeds geplaatste blogs, events en andere content van de Partner die heeft opgezegd, van de website te verwijderen. Keepondreaming blijft gerechtigd binnen redelijke grenzen content die door de voormalige Partner is geplaatst op haar website of door middel van andere al dan niet digitale media te publiceren, tenzij de Partner een zwaarwegend belang heeft dat aan voortzetting van het gebruik voor publicatie in de weg staat en de Partner dit met argumenten onderbouwd aan Keepondreaming heeft meegedeeld.

Artikel 10:
Keepondreaming kan geplaatste content, die niet meer actueel is, zonder overleg met of toestemming van de Partner van de website verwijderen. Geplaatste blogs en andere content (niet zijnde betaalde advertenties of andere betaalde content, voor de duur van de overeengekomen plaatsing) kunnen een jaar na plaatsing door Keepondreaming zonder toestemming van de Partner worden verwijderd.

Privacy

Artikel 11:
De Partner verleent door aanmelding als Partner toestemming aan Keepondreaming om de gegevens van de Partner in een databestand te bewaren. Keepondreaming zal de gegevens van de Partner niet aan derden ter hand stellen, al dan niet tegen betaling, behoudens wanneer Keepondreaming daar­toe wettelijk verplicht is. Keepondreaming neemt de in redelijkheid van haar te vergen maatregelen om te voorkomen, dat de gegevens van de Partner niet in verkeerde handen raken als gevolg van hacking of een andere vorm van diefstal van gegevens.

Artikel 12:
Keepondreaming is nimmer aansprakelijk voor schade, die de Partner mocht lijden als gevolg van op de website van Keepondreaming gepubliceerde content, of door enige andere oorzaak, daaronder mede te verstaan onachtzaamheid of nalatigheid van Keepondreaming of haar redacteuren. Keepondreaming zal op eerste verzoek voor zover dit in redelijkheid van haar verwacht kan worden alles in het werk stellen, om eventueel voor de Partner optredende schade te beperken of te voorkomen.

Schakelbepaling

Artikel 13:
Op het Partnerschap zijn naast de voorwaarden voor Partnerschap van Keepondreaming tevens de algemene voorwaarden van Keepondreaming van toepassing, met inbegrip van de betalings­voorwaarden die in die algemene voorwaarden zijn opgenomen, uiteraard slechts in zoverre er voor de Partner uit welken hoofde dan ook een betalingsverplichting jegens Keepondreaming zou ontstaan.

Copyright Keepondreaming B.V. ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 57265526.