Algemene voorwaarden Keepondreaming

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele of andere verbintenisrechtelijke of juridische relaties van Keepon­dreaming met haar wederpartijen, in de breedste zin des woords, ongeacht de aard of grondslag van de juridische relatie.

2. In geval er geschil ontstaat over de gebondenheid van Keepondreaming en/of haar wederpartij bij enige overeenkomst, zal de inhoud van die overeenkomst uitsluitend met behulp van schriftelijke documenten kunnen worden aangetoond; daaronder mede te verstaan digitale documenten (zoals PDF’s, emails enz.). In geval van betwisting zal degeen de zich op digitale documenten beroept moeten aantonen, dat deze authentiek en onvervalst zijn.

3. De betalingstermijn ten aanzien van alle betalingsverplichtingen jegens Keepondreaming is veertien dagen na datum van de door Keepondreaming verzonden factuur, dan wel de ontvangst daarvan, of indien geen factuur is verzonden, het opeisbaar worden van de betalingsverplichting.

4. Na verstrijken van de in art. 2 genoemde betalingstermijn is de debiteur van die verplichting van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt de wettelijke rente van art. 6:119a B.W. opeisbaar tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Indien Keepondreaming de nakoming van haar aanspraken in rechte moet afdwingen, zal de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de integrale buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn, met een minimum van EUR 150,= te vermeerderen met BTW.

6. Het verzekeren van verbintenisrechtelijke en/of enigerlei andere juridische aanspraken jegens Keepondreaming door middel van conservatoire (beslag)maatregelen is krachtens deze algemene voorwaarden uitgesloten.

7. Aanspraken tegenover Keepondreaming zijn niet vatbaar voor overdracht aan derden zonder medewerking en goedkeuring van Keepondreaming.

8. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Keepondreaming zal in elk geval zijn beperkt tot een maximum bedrag van EUR 10.000,=. Keepondreaming is uit hoofde van haar contractuele relatie met haar Partners, adverteerders of bezoekers van haar website nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, noch voor schade van derden, waarvoor de contractspartners van Keepondreaming door die derden worden aangesproken.

9. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend verklaard mocht worden, laat dit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet. De onverbindend verklaarde bepaling zal waar mogelijk dienen te nader te worden uitgelegd op een zodanige wijze, dat het onverbindende karakter daaraan wordt ontnomen, en de onverbindend verklaarde bepaling alsnog rechtsgeldigheid overeenkomstig haar strekking toekomt.

10. Op alle contractuele en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenisrechtelijke, zakenrechtelijke of juridische betrekkingen van welke aard ook van Keepondreaming met haar contractspartijen is Nederlands recht van toepassing.

11. Krachtens deze algemene voorwaarden komen partijen overeen, dat ieder geschil met Keepondreaming zal worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

12. Ondanks het feit, dat Keepondreaming er naar streeft zo accuraat mogelijke informatie te verspreiden zonder de belangen van derden daarbij te schaden, zijn Keepondreaming, haar redactie en haar Partners niet aansprakelijk voor de juistheid van de op de website van Keepondreaming gepubliceerde informatie.

Copyright Keepondreaming B.V.  ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 57265526.