Advertentievoorwaarden Keepondreaming

1. Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Keepondreaming opgegeven specificaties. Niet deugdelijk aangeleverd materiaal wordt niet geplaatst.

2. Als de opmaak door Keepondreaming dient te worden verzorgd, wordt vooraf een prijsopgaaf van de opmaak gedaan; deze kosten komen bovenop het tarief voor plaatsen van de advertentie;

3. Advertenties worden uitsluitend geplaatst, nadat de voor de advertentie verschuldigde tarief plus de eventuele opmaakkosten op de bankrekening van Keepondreaming is bijgeschreven; de plaatsing wordt na afloop van de overeengekomen plaatsingsperiode beëindigd, behoudens een bij Keepondreaming via de website ingediend verzoek tot verlenging en na het overmaken van de kosten van plaatsing voor de verlengde periode;

4. De Adverteerder blijft verantwoordelijk voor de geplaatste content van Events, (hyper)links, blogs, beeldmateriaal zoals foto’s en video’s en andere content. Indien door de Adverteerder geplaatste content inbreuk maakt op auteursrechten dan wel publicatierechten van derden, dan wel aanleiding geeft tot het opleggen een administratieve of enigerlei andere boete aan Keepondreaming, vrijwaart de Adverteerder Keepondreaming volledig voor de gevolgen van de inbreuk en de daaruit mogelijk voortvloeiende aansprakelijkheid en schade, inclusief de kosten van juridische bijstand en proceskosten;

5. Op alle overeenkomsten tot plaatsing van Advertenties en/of banners of andere promotiemiddelen zijn de algemene voorwaarden van Keepondreaming van toepassing, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden.

Copyright Keepondreaming B.V. ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 57265526.